Ziekte en arbeidsongeschiktheid, wat moet je hiervan weten?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn belangrijke onderwerpen voor zowel werknemers als werkgevers. Wanneer een werknemer ziek wordt, zijn er specifieke rechten en procedures die in acht moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat zowel de werknemer als de werkgever beschermd zijn en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Rechten van de werknemer

Een van de belangrijkste rechten van een werknemer bij ziekte is het recht op loondoorbetaling. In Nederland hebben werknemers bij ziekte recht op doorbetaling van minimaal 70% van hun loon gedurende de eerste twee ziektejaren. Vaak is in de cao of in het arbeidscontract bepaald dat dit percentage hoger is, vooral in het eerste ziektejaar. Daarnaast mag het loon niet lager zijn dan het minimumloon.

Werknemers hebben ook recht op een veilige werkomgeving. Als een werknemer ziek wordt door arbeidsomstandigheden, moet de werkgever maatregelen nemen om deze omstandigheden te verbeteren. Bovendien moet de werkgever samen met de werknemer en de bedrijfsarts een plan van aanpak maken om de re-integratie te bevorderen.

Verplichtingen van de werknemer

Hoewel werknemers rechten hebben bij ziekte, zijn er ook verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Een zieke werknemer moet zich zo snel mogelijk ziek melden volgens de procedure die de werkgever hanteert. Vaak houdt dit in dat de werknemer telefonisch contact opneemt met de leidinggevende of de HR-afdeling.

Daarnaast moet de werknemer meewerken aan de re-integratie en redelijke voorstellen van de werkgever om weer aan het werk te gaan niet zomaar afwijzen. De werknemer is verplicht om mee te werken aan afspraken met de bedrijfsarts en de re-integratie-inspanningen die in het plan van aanpak zijn vastgelegd.

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever heeft de verplichting om een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte door te betalen en te ondersteunen bij de re-integratie. Dit houdt in dat de werkgever contact moet houden met de zieke werknemer, de voortgang moet bespreken en samen met de bedrijfsarts en de werknemer een plan van aanpak moet opstellen en uitvoeren.

De werkgever moet ook passende arbeid aanbieden als de werknemer (gedeeltelijk) kan werken. Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, moet de werkgever samen met het UWV beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Procedures bij langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte zijn er verschillende stappen die moeten worden gevolgd. Na zes weken ziekte stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Vervolgens moet binnen acht weken een plan van aanpak worden gemaakt. Regelmatige evaluaties en bijstellingen van dit plan zijn belangrijk. Na één jaar ziekte volgt een eerstejaarsevaluatie.
 

Na bijna twee jaar ziekte, rond week 88, moeten de werknemer en de werkgever samen een WIA-aanvraag voorbereiden voor het UWV. Deze aanvraag moet uiterlijk in week 93 worden ingediend. Het UWV beoordeelt vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid en bepaalt of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.

Staat dit goed beschreven in jouw contract?

Bepaalde onderdelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid staan beschreven in wettelijke regelingen en cao’s. Specifieke onderdelen zoals instructies over ziekmelding horen wel beschreven te worden in het contract. Ook over de re-integratieprocedure kunnen stappen in het contract staan. Ook dingen als geheimhouding en medische informatie kunnen worden beschreven in het arbeidscontract. Als je verzekerd wil zijn van een waterdicht contract kun je deze het beste op laten stellen door een expert. De contracten-expert: VeiligDoen stelt contracten en algemene voorwaarden op zodat jij als werkgever op je business kan focussen. Door dit uit te besteden ben je verzekerd van een waterdicht contract.

Terug naar overzicht